Litania do św. Brata Alberta

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison;

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas;

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami;

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami;

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami;

Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami;

Święta Maryjo, módl się za nami;

Święty Bracie Albercie, módl się za nami;

Ojcze ubogich, módl się za nami

Opiekunie bezdomnych,

Bracie odrzuconych,

Orędowniku opuszczonych,

Przyjacielu poszukujących,

Powierniku strapionych,

Żarliwy miłośniku Chrystusa,

Wierny czcicielu Bożej Matki,

NIestrudzony naśladowco św. Franciszka,

Duchowy synu św. Jana od Krzyża,

Bracie Albercie, gorąco kochający Ojczyznę,

Bracie Albercie, poszukujący prawdy i piękna,

Bracie Albercie, wzorze cnót chrześcijańskich,

Bracie Albercie, wrażliwy na ludzkie cierpienie,

Bracie Albercie, posłuszny Bożym wezwaniom,

Bracie Albercie, kontemplujący Boże miłosierdzie,

Bracie Albercie, pełen wdzięczności za mękę Syna Bożego,

Bracie Albercie, głoszący Chrystusową miłość w obrazie Ecce Homo,

Bracie Albercie, przejęty dobrocią Jezusa w Eucharystii,

Bracie Albercie, porzucający sztukę, by służyć najmniejszym braciom Chrystusa,

Bracie Albercie, ubogi dla ubogich,

Bracie Albercie, odkrywający w najbiedniejszym godność Bożego dziecka,

Bracie Albercie, odnawiający zatarty obraz Chrystusa we wzgardzonych i grzesznych,

Bracie Albercie, dźwigający upadających i słabych,

Bracie Albercie, służący bliźnim jak Chrystusowi,

Bracie Albercie, dobry jak chleb, którym każdy głodny może się nakarmić,

Bracie Albercie, ufający Bożej opatrzności,

Bracie Albercie, wytrwały w modlitwie,

Bracie Albercie, wierny duchowi pokuty,

Bracie Albercie, rozmiłowany w Bogu,

Bracie Albercie, wspomagający wszystkich, którzy idą Twoimi śladami,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

Módl się za nami, św. Bracie Albercie,

– abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

Boże bogaty w miłosierdzie, Ty natchnąłeś św. Brata Alberta, aby dostrzegł w najbardziej ubogich i opuszczonych znieważone oblicze Twojego Syna. Spraw łaskawie, abyśmy spełniając dzieła miłosierdzia, za jego przykładem umieli być braćmi wszystkich potrzebujących. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.