Konkurs plastyczny „CO ZNACZY BYĆ DOBRYM JAK CHLEB”

FUNDACJA  ŚW. BRATA ALBERTA

KRS: 0000027830, NIP: 578-272-10-57

  1. Częstochowska 28, PL 82-300 Elbląg

tel. 055 234 03 22, kom: 512 924 572

                                               e-mail: elblag@sds.pl, www.elblag.sds.pl

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w miejskim konkursie plastycznym

 „Co to znaczy być dobrym jak chleb ? ”

CELE:

 1. Główną ideą konkursu plastycznego jest poznanie życia i duchowości Św. Brata Alberta, patrona Fundacji.
 2. Popularyzacja chrześcijańskiej idei dobroczynności wśród dzieci i młodzieży.
 3. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych;
 4. Wzmacnianie w uczestnikach konkursu przeświadczenia o własnej wartości i sprawczości.

ORGANIZATOR:

Fundacja Świętego Brata Alberta w Elblągu.

UCZESTNICY:

Uczniowie klas I – VIII szkół podstawowych. Konkurs skierowany jest głównie do dzieci i młodzieży objętych nauczaniem religii.

ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM:

 1. W konkursie biorą  udział wychowankowie uczniowie szkół podstawowych.
 2. Praca konkursowa powinna być wykonana przez jednego autora, każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.
 3. Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną, z wyłączeniem technik wykorzystujących masy przekształcalne (plastelina, modelina, masa solna, itp.), prace przestrzenne nie podlegają ocenie. Format pracy A4.
 4. Na odwrocie pracy powinny znaleźć się informacje (druk komputerowy):
 • imię i nazwisko autora pracy;
 • wiek autora;
 • klasa (dot. uczniów szkoły podstawowej);
 • adres placówki, adres email, numer telefonu;
 • imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego.
 1. Na konkurs nie należy przesyłać prac wcześniej publikowanych i nagradzanych w innych konkursach.
 2. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.
 3. Oceny prac plastycznych dokona komisja wyłoniona przez organizatorów.
 4. Prace plastyczne będą oceniane w 2 kategoriach:
 • uczniowie szkoły podstawowej kl. I- III;
 • uczniowie szkoły podstawowej kl. IV- VIII.
 1. Prawni opiekunowie zobowiązani są do dołączenia do pracy konkursowej podpisanego oświadczenia – załącznik do regulaminu.
 2. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną, telefoniczną.

TERMINY:

 1. Termin nadsyłania prac upływa 07.06.2024 r. Prace konkursowe można przesyłać bądź dostarczać osobiście do sekretariatu Fundacji przy
  ul. Częstochowskiej 28, 82-300 Elbląg.
 2. Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w dniu 16.06.2024 r. podczas Festynu parafialnego przy kościele Św. Brata Alberta w Elblągu ul.Częstochowska 35.

 Osoby odpowiedzialne z ramienia organizatora za nadzór nad przebiegiem konkursu:  ks. Jerzy Urbanik – kontakt: elblag@sds.pl

  Zał.1 do regulaminu konkursu: „Co to znaczy być dobrym jak chleb? ”

……………………………………………………

                             (data i miejsce)

………………………………………………………..…………………..

 (imię i nazwisko  rodzica/opiekuna prawnego)

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W POSTACI WIZERUNKU DZIECKA

    Na podst. art. 8 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1), dalej RODO oraz na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych  (Dz. U. z 2017 r., poz. 880 ze zm.)

wyrażam zgodę na udział w konkursie plastycznym pt.

„Co to znaczy być dobrym jak chleb?”

oraz na nieodpłatne utrwalanie, rozpowszechnianie i przechowywanie wizerunku mojego dziecka

 ………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko dziecka)

 w postaci zdjęć wykonywanych przez Fundację Św. Brata Alberta  w celach realizacji konkursu oraz zadań statutowych, w szczególności takich, jak: promocja Fundacji, dokumentowanie jej historii i  rejestrowanie wydarzeń bieżących. Zezwalam na umieszczanie wizerunku dziecka na stronie internetowej Fundacji, tylko i wyłącznie w kontekście pozytywnych relacji oraz budowania pozytywnego wizerunku mojego dziecka.  

Ponadto oświadczam, że powyższa zgoda obejmuje także utrwalanie, zwielokrotnienie, kopiowanie, rozpowszechnianie, obróbkę, opracowanie i powielanie dowolną techniką, bądź za pośrednictwem dowolnego medium dla potrzeb opublikowania we wskazanych celach. Oświadczam, że niniejsza zgoda do wyżej wymienionych celów następuje bez ograniczeń czasowych i terytorialnych                             i obejmuje także okres po zakończeniu świadczenia usług. Oświadczam, że zapoznałam/em się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem. Przeniesienie niniejszego zezwolenia oraz wszelkich praw z nim związanych na osobę lub podmiot trzeci nie wymaga mojej uprzedniej zgody na taką czynność i następuje nieodpłatnie.    

   Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie. Zostałam/em też poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści danych dziecka oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.

   Zostałem poinformowana/y, że wyrażenie niniejszej zgody nie zwalnia Administratora danych z obowiązków wynikających powszechnie obowiązujących przepisów prawa, co do zabezpieczania przetwarzania danych oraz ich legalnego przetwarzania. Zostałem poinformowana/y, że Administrator nie może, na podstawie niniejszej zgody, przetwarzać powyższych danych w sposób naruszający dobre imię lub dobra osobiste moje i mojego dziecka, a także w zakresie i celu innym, niż wskazane powyżej.

…………………….………………………………….

                                                                                                                                        (podpis rodzica/opiekuna prawnego)

INFORMACJA ADMINISTRATORA DLA OSÓB WYRAŻAJĄCYCH ZGODĘ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1), dalej RODO, informuję, że:

 • Administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Fundacja Św.Brata Alberta siedzibą w Elblągu,
 1. Częstochowska 28, reprezentowane przez prezesa ks. Jerzego Urbanika.
 • Dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przetwarzane w celu realizacji praw i obowiązków Fundacji wynikających z jej działalności statutowej, na podstawie art. 8 ust. 1 i 2 RODO.
 • Odbiorcą danych osobowych Pani/Pana dziecka będą osoby związane z działalnością Fundacji.
 • Dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji.
 • Dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres działalności Fundacji zgodnie z procedurą archiwizacji.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych swojego dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dziecka narusza przepisy RODO.        
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych dziecka nie jest wymogiem ustawowym. Ich nieprzekazanie spowoduje pominięcie wizerunku dziecka w celach opisanych w Zgodzie.
 • Dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie

Profilowania, tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

Zostałam/em zapoznany w dniu    …………………………………………………………………………………………….                        …………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                                                                          (podpis rodzica/opiekuna prawnego)